คุณสมบัติของผู้กู้

1.เป็นผู้มีรายได้สุทธิมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
2.มีรายได้ประจำและรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
3.ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
4.มีที่อยู่หรือที่ทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดชลบุรี เท่านั้น
5.กรณีทำงานที่จังหวัดชลบุรี ต้องมีอายุงานเกิน 4เดือน
6.กรณีทำงานที่จังหวัดกรุงเทพ ต้องมีอายุงานเกิน 1 ปี
7.มีผู้ค้ำประกัน
เอกสารประกอบการพิจารณาการกู้ยืม
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ 1 ชุด
2.สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือน
3.รายการเดินบัญชีของบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
4.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้กู้
5.ภาพของผู้กู้ถ่ายพร้อมบัตรประชาชน
6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
7.สลิปเงินเดือนของผู้ค้ำประกันย้อนหลัง 3 เดือน
8.รายการเดินบัญชีของบัญชีเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน ย้อนหลัง 6 เดือน
9.สำเนาสมุดบัญชีหน้าของผู้ค้ำประกัน